Skip to content

STANDOOR EESTI  OÜ  POOLT MÜÜDAVATE/VAHENDAVATE  TOODETE  GARANTIITINGIMUSED

1. Garantii

1.1       Standoor Eesti OÜ annab üldjuhul garantiiajaks 24 kuud alates Toote/Töö Ostajale üleandmise kuupäevast.
Järgmistele toodetele kehtib pikendatud/lühendatud garantiiaeg:
Tõstukse kuluvad osad (trossid, hinged, rullikud) 12 kuud
Tõstukse vedrud 25 000 avamise-sulgemise tsüklit (pingsus 6 kuud)
Garaažiukse automaatika  üldgarantii 24 kuud, mootori garantii 84 kuud
Tööstusukse automaatika 24 kuud või 60 000 tsüklit
Käärtõstukid 24 kuud
Laadimissillad ja laadimisseadmed 24 kuud
Kulumaterjalid (patareid, akud, õlid, kummibumprid, kummitihendid jne) ei kuulu garantii alla.

Eelloetletud toodete puhul kehtib garantii eeldusel, et Standoor Eesti on konkreetse Toote/Töö üleandmisel garantii andnud.

2. Mõisted

2.1       Käesolevates garantiitingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid edaspidi alljärgnevas tähenduses:

Müüja – Standoor Eesti OÜ;
Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Müüjaga lepingu;
Pool / Pooled – Müüja või/ja Ostja;
Toode – Müüja poolt müüdud ja Ostjale üle antud Toode;
Tööd – Ostja poolt Müüjalt  lisaks Tootele tellitavad Toote paigaldustööd;

Garantii – Müüja kohustus kõrvaldada käesolevates garantiitingimustes sätestatud tingimustel ja korras Tootel tavapärase ja heaperemeheliku ning Müüjale avaldatud kasutustingimustes kasutamise käigus ilmnenud valmistusdefektid või Töödes ilmnevad puudused.  Kui Ostja on võlaõigusseaduse tähenduses tarbija, siis on tal lisaks käesolevaga antavale Garantiile ka muud seaduses sätestatud õigused, mis tulenevad Toote/Tööde mittevastavusest lepingule. Ostja puhul, kes ei ole tarbija, on käesolevates garantiitingimustes sätestatud kõik Toote/Töödega seotud Müüja vastutuse alused ja tingimused, v.a kui Pooltevahelisest lepingust tuleneb selgelt teisiti.

3. Garantiist tulenevate õiguste teostamine

3.1       Garantii hõlmab tootmis-, materjali- või konstruktsioonivigadest tekkinud puudusi, mis ilmnevad garantiiaja kestel Toote tavapärase ja heaperemeheliku ning Müüjale avaldatud kasutustingimustes kasutamise käigus.

3.2       Garantii kehtib ja sellest tulenevaid õigusi saab kasutada Eesti Vabariigi territooriumil. Garantii hakkab kehtima alates Toote/Tööde üleandmisaktiga Ostjale üleandmise hetkest. Garantii alusel puuduse kõrvaldamine ei mõjuta garantiiaja kestust, mh ei pikene garantiiaeg puuduse kõrvaldamisele kulunud aja võrra ning pärast puuduse kõrvaldamist ei hakka garantiiaeg kulgema uuesti.

3.3       Garantiiajal garantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel on Ostja kohustatud sellest Müüjat hiljemalt (5) kalendripäeva jooksul käesolevates garantiitingimustes toodud kontaktandmetel teavitama. Teavitus peab sisaldama Ostja ja Toote andmeid, puuduse võimalikult täpset kirjeldust ning võimalusel puudust kajastavaid fotosid.

3.4      Müüja kohustub Garantiiga hõlmatud puudused oma kulul kõrvaldama (s.o Müüja omal valikul kas vigase detaili või kogu Toote asendamise või parandamise teel) äriliselt ja tehniliselt võimaliku ning mõistliku aja jooksul, arvates Ostjalt puuduse kohta nõuetekohase teate saamisest.

3.5      Juhul, kui Müüja on saanud Ostja käest teate Toote/Tööde puuduse kohta, siis on Müüjal õigus saata enda volitatud esindaja viidatud puudusi kontrollima ning Ostja kohustub seda võimaldama. Pooled lepivad kokku selleks sobiva aja.

4. Garantii kehtivuse eeldused ja garantiiga mittehõlmatud puudused

4.1      Kui Pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, siis kehtib Garantii üksnes juhul, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused; vastavate tingimuste mittetäitmisel Garantii kehtivus lõpeb ja puudused ei ole enam Garantiiga kaetud:

4.1.1       Toode on objektile toimetatud Müüja poolt ettevalmistatud pakendis;

4.1.2       Toode on paigaldatud asjatundlikult kooskõlas Müüja poolt antud paigaldusjuhistega ja vastavalt heale ehitustavale, sh ilma Toodet mistahes viisil vigastamata;

4.1.3       Lõppkasutaja tehtavaid regulaarseid Toote hooldustöid on teostatud regulaarselt ja vastavalt Müüja poolt antud hooldusjuhistele;

4.1.4       Toodet on kasutatud üksnes sihtotstarbepäraselt, heaperemehelikult, vastavalt kasutusnõuetele (sh eriti arvestades punktis 5.2 toodud nõudeid) ning üksnes Müüjale avaldatud kasutustingimustes või tavapärastes kasutustingimustes (st Toodet ei ole kasutatud nõudlikes kasutusoludes, kus on liigne niiskus, kuivus, külmus, tuulisus, vibratsioon, kemikaalide aurud vms);

4.1.5       Toote kasutamisel on kinni peetud konkreetsele Tootele määratud avanemis- ja sulgemistsüklite arvust;

4.1.6       Toote/Tööde parandusi on teostatud üksnes Standoor Eesti OÜ või tema poolt volitatud ettevõtte poolt.

4.1.7       Tootel/Töödel ilmnenud puudus on tingitud Toote loomulikust kulumisest;

4.1.8       Tootel/Töödel ilmnenud puuduse põhjuseks on muu asjaolu kui tootmisdefekt, mh mistahes väline mõjutus või kolmas isik (nt löök, surve, põrutus, vandalism, pealesõit või muu mehhaaniline vigastus, keemilised ained, tugikonstruktsioonide nihkumine, sh hoone vajumise käigus, deformatsioon, vibratsioon, elektri toiteprobleemid, Tootega koos kasutatava mistahes teise Toote mõju, linnud, loomad, keskkonnaprobleemid, sh liigniiskus, kuivus, külmus, tuulisus jms) või vääramatust jõust põhjustatud sündmus (sh loodusõnnetused);

4.1.9       Tootel/Töödel ilmnenud puuduse põhjuseks on Ostja poolt Müüjale antud ebaõiged andmed;

4.2.0       Ostja ei ole Toote/Tööde eest Müüjale täies ulatuses tasunud; sellisel juhul hakkab Garantii kehtima Ostja poolt Toote/Tööde hinna, viiviste ja võimalike kahjuhüvitiste tasumisel tagasiulatuvalt;

4.2.1    Ostja ei ole järginud käesolevates garantiitingimustes toodud puudusest teavitamise korda, sh tähtaega;

4.2.2    Ostja või mistahes kolmas isik ei ole järginud Müüja poolt antud juhiseid Toote paigaldamiseks, kasutamiseks või hooldamiseks, Toodet/Töid või nende osa on pärast selle üleandmist Ostja või kolmanda isiku poolt mistahes viisil muudetud või modifitseeritud või on rikutud mistahes muid punktis 3.1. toodud Garantii kehtivuse tingimusi.

4.3       Garantii ei kata Toote kasutamisest tingitud korrapäraseid hooldustöid (nt sektsioonukse vedrude pingutamine peale kuuendat kuud, liikuvate osade  määrimine ja reguleerimine jne) ja sõltuvalt keskkonna/ruumi eripärast, kuhu Toode on paigaldatud ja avamise-sulgemise tsüklite arvust päevas, on garantiiajal kohustuslik Toodet hooldada üks kuni neli korda aastas.

4.4      Garantiiajal võib Standoor Eesti OÜ poolt tarnitud ja paigaldatud tooteid hooldada vaid Standoor Eesti OÜ, muudel juhtudel garantii lõppeb.

4.5       Garantii ei kata Toote/Tööde puuduste kõrvaldamisega kaudselt seonduvate lisatoimingute kulusid (nt Toodet ümbritseva pinna viimistlemine jms), mis ei ole otseselt Garantii korras Toote/Tööde puuduse kõrvaldamine.

4.6       Müüja ei vastuta Garantii alusel Tootel/Töödel ilmnenud puuduse kõrvaldamisega tekkinud kulude ega kahjude eest.

4.7       Kui Poolte vahel tekib vaidlus Toote/Tööde Garantii alla kuuluvuse osas, on Poolel õigus nõuda sõltumatu eksperdi kaasamist. Pooled lepivad kokku eksperdis, kellele tehakse ülesandeks määrata kindlaks, kas Toote või Tööde puudus kuulub Garantii alla. Kui Pooled ei suuda eksperdi isikus kokku leppida, siis määrab kumbki Pool oma eksperdi ning Poolte poolt valitud eksperdid valivad lõplikult kasutatava eksperdi. Kui Poolte poolt valitud eksperdi hinnangul puudus Garantii alla ei kuulu, siis kannab eksperdi määramise ja tema tööga seotud kulud Ostja, vastasel juhul Müüja.

4.8 Üldtingimustes sätestatud garantiiteenust osutatakse Standoor Eesti OÜ esinduses aadressil Aiandi põik 1, 74010 Viimsi, Harjumaa.

5. Täiendavad kasutus- ja hooldusjuhised

5.1       Ostjat on teavitatud, et Toote liikuvad osad määritakse/ õlitatakse koheselt peale Toote paigaldamist. 

5.2       Toodet on kasutatud üksnes sihtotstarbepäraselt, heaperemehelikult, vastavalt kasutusnõuetele ning üksnes tavapärastes kasutustingimustes.

Garantii küsimustes palub Müüja võtta ühendust Standoor Eesti OÜ klienditeenindusega: aadress Aiandi põik 1, 74010 Viimsi, telefon 600 8930 või e-mail: info@standoor.ee.